Celsa Armeringsstål

Celsa Armeringsstål

Firma-personell til Celsa / Contractor personnel to Celsa

INFORMASJONS BROSJYRE

ENGLISH BELOW

SIKKERHET FØRST

I Celsa Armeringsstål er sikkerhet vår aller høyeste prioritet og derfor har vi også høyt fokus på våre kontraktører.

Dette er grunnen til at alle våre kontraktører må gjennomføre disse 4 stegene før de kan begynne å jobbe i våre lokaler:

  1. Sikkerhetskurset må være gjennomført for å få en forståelse for hvilke risikoer som kan oppstå i våre lokaler, og hvilke preventive handlinger man kan iverksette før man går inn i definerte områder.
  2. Alle kontraktører må ha et «Celsa Adgangskort» før man kan starte og jobbe her. Adgangskortet benyttes til å registrere seg inn og ut i alle våre lokaler. Kortet er personlig og man må bringe dette med seg under hele den tiden man befinner seg inne i Celsa Armeringsstål sine lokaler. Adgangskortet får du ved å kontakte HMS-/personalavdelingen.
  3. Man må ha en omvisning med en Celsa-ansatt før jobben kan starte. Det er viktig at du som ansatt forsikrer deg om at du har fått den nødvendige sikkerhetsinstruksjonen du trenger for å jobbe i de områdene du skal oppholde deg i, eksempelvis kraner, rømningsveier, møteplasser, etc. Arbeidsgiveren eller den nærmeste leder er ansvarlig for at omvisningen blir gjennomført.
  4. Sikker jobbanalyse skal være utført før enhver jobboperasjon blir startet av eksterne kontraktører.

HUSK: alle disse stegene skal være gjennomført før jobben kan starte.

Hvordan får jeg tildelt sikkerhetskurs og adgangskort?

Første steg er å gå til «contractor form» og registrere dine persondata i skjemaet.

Etter utfylling blir skjemaet sendt til HR/HMS avdelingen for videre registrering.

Sikkerhetskurset vil bli sendt til din registrerte epostadresse, og trenger du adgangskort vil det bli sendt ut en melding når kortet er klart til henting.

Det tar vanligvis 3-7 arbeidsdager før kortene er klare.

HISTORIE

Helt siden stålindustrien startet i 1955 har produksjonen vært med på og bygd opp det økonomiske og det sosiale livet i Mo i Rana. Celsa Armeringsstål er i dag den eneste produsenten av armeringsstål i de nordiske landene, dette er på grunn av konsolidering.

Noen fakta om Celsa Armeringsstål

  • Sysselsetter direkte og indirekte ca. 1280 mennesker i Nordland fylke.
  • Celsa bidrar med 8 % av den industrielle eksporten fra Nordland fylke, og er den største resirkuleringsbedriften i Norge.
  • Celsa resirkulerer over 60 % av norsk jernholdig skrap, og vi er markedsledende på armeringsstål i de nordiske landene.

NORWEGIAN ABOVE

SAFETY FIRST
In Celsa Safety is our number one priority and this is also reflects our focus on the contractors. Therefore all contractors must complete the following steps before any work can be started in our facilities:

1) ‘Celsa Safety Training Course’ must be completed in order to understand the risks in our facilities and what preventive actions are important before you enter the specific areas.

2) All contractors must have a ‘Celsa Access Card’ before entering our facilities and use this card to ‘check’ in and out of our buildings. This card is personal and must be with you at all times when you’re inside our facilities. You will get the access card in the HR/EHS department.

3) A Guided tour together with a Celsa employee is demanded before you can start working. It’s important that you as an employee ensure that you receive the necessary safety introduction in the areas you have to work in, example cranes, escape routes, meeting area, etc. The employer or your nearest leader is responsible for arranging local guide.

4) Safe Job Analysis shall be performed before any task can be started by an external contractor.

Remember, these steps need to be completed before the job can start!

How do I receive the training-course and the Celsa Access Card?
The first step is to go to the ‘Contractor form’ page and register your personal details in the form.
After filling out the form it will be sent to our HR/EHS Department and processed there.

The safety training course will be set up and sent to your registered e-mail and if you need a
‘Celsa Access Card’ you will receive a notification when it’s ready.
Normal processing time for a card is 3-7 days.

HISTORY
Ever since the steel production started in 1955, the production have been shaping not only the economic life, but also the social life of Mo i Rana.
Celsa Armeringsstal is today the only producer of reinforcing Steel in the Nordic countries, this due to consolidation.

Some figures about Celsa Armeringsstal
• Direct & Indirect employment around 1.280 people in the Nordland region
• Celsa is responsible of 8 % of the industrial exports from the Nordland region and is the largest recycling company in Norway.
• Celsa recycle more than 60% of the total Norwegian ferrous scrap and we are the market leader of reinforcing steel in Nordic countries